Medlemsinfo

Här samlar vi info till medlemmar.

Områdeskarta

Lilla Vallens koloniområde består av 49 stugor och en allmänning som på senare år har utvecklats till vildäng.

Servicehuset

Alla stugor har el med egen elmätare. Vatten från egen brunn  hämtas vid servicehuset där det finns kök/samlingslokal samt tre vattentoaletter varav två med dusch. Servicehuset används flitigt för möten, kurser och sociala aktiviteter.

Parkeringen

Parkeringen är avsedd för medlemmar och besökare. 

Bevattningen

Av- och påslagning av vattnet på Koloniföreningen gör vattengruppen och informerar när detta kommer att ske på anslag och i Facebookgruppen.

I början av säsongen är det bra att ni låter vattnet spola ett tag för att få bort eventuell lukt.

Lämna aldrig vattnet på om ni inte tänker vara på kolonin.

Ordningsregler

Växjö kommun har upplåtit mark till koloniträdgårdar för att ge invånarna i kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn till detta.

  • Byggnader på kolonilotten ska vara uppförda enligt bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. Förändringar (ej målning) och ombyggnader ska anmälas till styrelsen och kan också kräva byggnadslov av kommunen. Det finns ett förtydligande och en komplettering av byggnadsreglerna daterat 2000-04-15, se bilaga till dessa ordningsregler.

  • Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister. (Spaljéer högre än 180 cm, staket högre än 110 cm kräver bygglov). Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande ska hållas väl vårdade.

  • Träd, buskar och andra växter får inte planteras så nära gränsen till grannlotterna att dessa orsakas besvär genom skuggning, rötter/rotskott, nedfall av vissna blommor och löv. För träd och buskar gäller maxhöjd 3,5 m. Häckval mot grusgångar/vägar inom området är bestämt från början och får inte ändras. Staket får i undantagsfall, efter samråd med styrelsen, uppföras om förutsättningarna är så dåliga att häcken inte kan växa. Häckar eller staket mellan lotterna väljs och sköts enligt överenskommelse mellan grannlotterna.
  • Kolonilotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Lotten ska brukas ekologiskt. Blast, ogräs och liknande ska samlas i kompost. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.

  • Vid vattning ska de vattenposter som finns inom området användas. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattnet ska stängas av vid vattenposten när vattningen är avslutad. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenposten så länge att andra kolonister hindras från att vattna.

  • Sällskapsdjur får medföras på tomten. Inom området ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister inte utsätts för obehag.

  • Arbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten i huvudsak är iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 november.

  • Medlem såväl som besökare ska uppträda så att andra medlemmar inte störs.

  • Samtliga medlemmar är skyldiga att ansvara för skötseln av gemensamma ytor och anläggningar i enlighet med det skötselschema/städschema som varje medlem erhåller. Medlem är skyldig att hålla reda på sin städvecka och kontakta sin medstädare. Därutöver är varje lottinnehavare skyldig att sköta häcken mot vägen samt halva vägen utanför lotten inom området, häcken mot vägen inom området klipps till en höjd av max 120 cm, ogräs rensas bort. Medlem är också skyldig att, om möjligt, delta i arbetsdagarna.

Det är styrelsens skyldighet att kontrollera att ordningsreglerna följs.

Medlem som bryter mot dessa ordningsregler kan förlora sin arrenderätt och bli utesluten ur föreningen.

Lilla Vallens koloniförening (2017-02-21 – årsstämma)

Våra stadgar

STADGAR FÖR LILLA VALLENS KOLONIFÖRENING
1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Lilla Vallens koloniförening

2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
2.1 Lilla Vallens koloniförening är en ideell förening som har till ändamål:
– att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Växjö kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Växjö kommun.
– att upplåta det arrenderande området till föreningens medlemmar för att brukas ekologiskt av dem för koloniträdgårdsverksamhet.
– att verka för ökat samarbete mellan medlemmar och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen, samt
– att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.
2.2 Föreningen skall tillse att hälsoskydd och renhållning sköts inom området samt främja god ordning inom koloniområdet. För detta syfte skall föreningen anta ordningsregler.
2.3 Föreningen är ansluten till Svenska förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar. Föreningen skall därför även arbeta enligt detta förbunds stadgar och målsättning.

3 MEDLEMSKAP
3.1 Till medlem i föreningen kan den antagas som är myndig, folkbokförd inom Växjö kommun och själv eller inom sin familj inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott.
3.2 Kolonilottsinnehavare inom föreningens område skall vara medlem i föreningen.
3.3 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen. Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas.
3.4 Medlems brukanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.
3.5 Om villkoren för medlemskapet enligt 3.1 uppfylls har arvinge till avliden medlem rätt att överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning.
3.6 Medlem är skyldig:
att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift och extra uttaxering enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar.
– att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen.
– att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdats av kommunen, samt
– att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.
3.7 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen äger emellertid medge att han kvarstår som medlem.
3.8 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen. Medlemmen äger ej återfå erlagd avgift.
3.9 Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen.
a) om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningens beslutande utdebiteringar.
b) om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter.
c) om medlem allvarligt motarbetar föreningens ändamål enligt 2.
3.10 Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det han har fått del av varningen äger styrelsen utesluta medlemmen. Utesluten medlem äger ej återfå erlagd avgift.
3.11 Samtliga myndiga familjemedlemmar liksom stadigvarande sammanboende är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken.

4 AVGIFTER
4.1 Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgift.
4.2 Årsmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet.
4.3 Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgift vara inbetald hälften vardera senast den 1/3 och 1/9 till föreningen.

5 ÅRSMÖTE
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta på årsmötet och har där en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet. Med familjemedlem jämställs
stadigvarande sammanboende.
5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före februari månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.
5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförande
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner och förslag
12. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och
revisorer
13. Fastställande av budget och avgifter
14. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och
suppleanter enligt 6.1-6.3
15. Val av revisorer och suppleanter enligt 7.2
16. Val av ombud
17. Val av valberedning enligt 8.1
18. Övriga ärenden

5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner.
Styrelsens förslag, motioner och yttrande skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet.
5.5 Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet.

5.6 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse ska ske senast åtta dagar före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet.
5.7 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för
mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.
5.8 Styrelsen ansvarar för att protokoll förs över årsmötet samt att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlemmar har rätt att läsa årsmötesprotokoll.
5.9 Kallelse och övriga meddelanden till medlemmarna sändes normalt med post. Under tiden 15 april — 15 september dock endast genom anslag i servicehuset

6 STYRELSEN
6.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt 3. Flera från en och samma kolonilott kan inte
samtidigt inneha uppdrag i styrelse eller som revisor.
6.2 Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare
det antal ordinarie ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre
Dessutom väljs minst två suppleanter.
6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre heltal) ledamöter avgår årligen.
Suppleanter väljs för en tid av ett år.
6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare.
6.5 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande.
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då han ersätter ordinarie ledamot.
Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
6.6 Protokoll skall föras över styrelsens sammanträde och uppta deltagare vid sammanträdet. behandlade ärende samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras. Medlem har rätt att läsa styrelseprotokollen.
6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.
Styrelsen skall bl a:
− teckna ansvarighetsförsäkring för föreningen och särskild
garantiförsäkring för kassören.
− tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,
− upprätta förteckning över medlemmar och väntelista över sökande till medlemskap och kolonilott,
− tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta, samt
− årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och till detta avge en förvaltningsberättelse.
− ansvara för föreningens arkiv.

7 RÄKENSKAPER OCH REVISION
7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.
Styrelseledamot är inte valbar till revisor.
7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor innan ordinarie årsmöte.
7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för
styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

8 VALBEREDNING
8.1 En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.
8.2 Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter.
Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarnas föreslagna kandidaterna till dessa uppdrag på årsmötet.

9 STADGEÄNDRING
9.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet.
9.2 För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Svenska Koloniträdgårdsförbundet.
9.3 Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändringen skall gälla.

10 UPPLÖSNING
10.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöte varav ett skall vara ordinarie. Vid vardera mötet skall beslutet fattas med minst 3/4 majoritet.
10.2 Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den 6 mars 1996 och reviderade vid årsmötet 24 februari 2009